Методологічні проблеми юридичної відповідальності

Проблема: Невірне визначення юридичної відповідальності в період застою, до впливало на практику застосування закону про юридичну відповідальність: відповідальність це обов’язок відповідати», «Відповідати значить дати звіт про скоєне»-ШениеовЮридична відповщальність-це ооов язок нести певні негаразди державно-владного характеру за скоєне правопорушення,(неправильне визначення -не не обов’язок особи а засіб держави). Неодноразово практикувалася ідея двухаспектної юридичної відиов ідальності: 1 .негативна юридична відповідальність(за скоєне правопорушення), 2. позитивна юридгчнавідповідальність(правомірна поведінка особи , що не скоїла правопорушення). Даний «блуд» грунтувався на філософському тлумаченні соціальної…

"Методологічні проблеми юридичної відповідальності"

Проблематичні питання правового нігілізму та правового ідеалізму

1, Нігілізм, мк загально соціальне явище. Його види, характерні риси, та джерела. Характерною рисою суспільної правосвідомості громадян багатьох пострадянських республік є правовий нігілізм та правовий ідеалізм – дві крайнощі, дві сторони однієї і тієї ж медалі. В науці теорії держави і права проблеми цих явищ майже не досліджувались, більше того програми ТДП не передбачають їх самостійного вивчення. І. ШгІДІзм – (лат.-„ніщо”) виражає негативне відношення суб’єкта (групи, класу), до певних цінностей, норм,поглядів, ідеалів, окремим сторонам буття…

"Проблематичні питання правового нігілізму та правового ідеалізму"

Проблеми пільг та заохочень у праві

1.Поняття та ознаки правових пільг. Проблематичні питання щодо,правових пільг в сучасній науці та практиці. Реформування сучасного законодавства в сторону його соціальної спрямованості, породжує необхідність диференційованого підходу до суб’єктів права чому сприяє ведення системи пільг та заохочень, яка більшою мірою реалізується через системуоіюдатаування та іншими шляхами. Введення та розвиток системи пільг та заохочень викликане ще переорієнтацією держави з примусових методів управління на преконання, стимулювання, заохоченя- тобто ненасильницькі цивілізовані методи. Проблема: В даний час гостро стоїть проблема…

"Проблеми пільг та заохочень у праві"

Поняття та сучасне розуміння правових засобів

1.Поняття та сучасне розуміння правових засобів.Ошаки правових засобів та їх основний шіс і Засоби установлення та засоби діяння. Без досконалих правових засобів неможливо оптимізувати механші^правового регулювання , а саме його прикладну ,’ функціональну сторону. Категорія «правові засоби» до сьогодні досконало не вивчена в науковій та практичній літературі вживається довільно, без визначених смисловихкордонів. «Правові засоби» в науці спочатку стали аналізуватися на галузевому рівні.( Петражицький – з точки зору (4.9 С$р.) психології,Шершеневич-1912 загальна теорія права.), але й…

"Поняття та сучасне розуміння правових засобів"

Проблемні аспекти співвідношення держави і права

1. Окреcлення проблеми співвідношення держави і права Загальновідомо ,що універсальний зв’язок явищ в природі є все загальним законом. Дослідження таких зв’язків є підґрунтям для проникнення в глибинну сутність конкретних явищ. Фундаментальна проблема співвідношення права та держави є до сьогодні досить дискусійною і .недостатньо розробленою , хоча питання особливостей взаємовідносин держави і права, чи має держава верховенство над правом ,чи навпаки має не тільки теоретичне а й практичне значення. Це пояснюється ще й тим, що серед…

"Проблемні аспекти співвідношення держави і права"