ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, СИСТЕМНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХОДИВ СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ

1. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ.

Більше 30-ти років тому в радянській науці виникла нагальна необхідність дослідження функцій держави, що дозволило виявити:

а) класові сторони функцій держави;

б) їх національні особливості (характеристики);

в) їх протирічність, складність, багатоманітність;

г) загально-соціальне призначення функцій будь-якої держави тощо.

Це призвело до абсолютно нового висновку: «Держава – слуга суспільства, а не навпаки», що протирічило марксистській тезі, догмі: «Держава – це диктатура пануючого класу».

Такий висновок вдалося здійснити завдяки дослідженню функцій держав в їх динаміці, як багатогранного, рухомого, динамічного явища, що дозволило виявити нові зв’язки функцій держави між:

1)      соціальним призначенням держави і її діяльністю;

2)      між діяльністю держави і її метою;

3)      між метою і методами діяльності держави тощо;

Така методологія дозволила заглибитись в досліджуване явище, більш глибоко пізнати його нові характеристики що сприяло формуванню принципів функціонального аналізу, який надалі був використаний при дослідженні наступних державно- правових явищ:

а)     функцій прокурорського нагляду;

б)     функцій правового виховання;

в)     функцій права тогцо.

При цьому на належному, більш глибокому рівні, було розроблено цілу низку нових категорій (понять):

а)     «структура функції»;

б)     «елементи структури функції»;

в)     «зв ‘язки елементів структури функції»;

г)      «об’єм функції» (Л.І. Загайнов);

д)     «функціональна характеристика» (Н.В. Чорноголовкін)

е)     «соціальне призначення», «роль», «мета» тогцо (Марченко, Тюлєнєв та інші)

Таким чином застосування методу функціонального аналізу (дієвого підходу) в дослідженні державно-правових, явищ дозволила виявити наступні його позитивні риси:

HollyDolly

1) Саме в динаміці, у стані функціонування будь-якого явища проявляються його нові якості, властивості, які не завжди проявляють себе у статичному стані;

2)  Завдяки функціональному дослідженню більш глибоко проявляється сутнісна сторона певного державно-правового явища;

3) Він дозволяє виявити нові зв’язки досліджуваного державно- правового явища які не проявляють себе в статиці;

4)  Функціональний підхід дозволяє глибше досконаліше дослідити різні рівні певного складного державно- правового явища (першого порядку, другого порядку, третього порядку, тощо); (Кузьміп Є.Л., Недбайло, Копейчиков) і в кінцевому рахунку звести ці ріні до єдиної сутнісної цілісності;

5) Якщо статичний підхід (аналіз) сприяє дослідженню властивостей об’єкта, то функціональний підхід дозволяє дослідити реалізацію цих властивостей (функціональну сторону явища).

Таким чином сучасна національна наука відмовилась від офіційної доктрини радянських часів згідно якої«функціоналізм», «функціональна школа» (Р.Мертон, Т.Персонс, П.Сорокін та інші) є антинауковою, чим сприяла розповсюдженню дієвого (функціонального) підходу в науці.

2. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Іншим методологічним підходом який посів чільне в сучасній юридичній науці, є системний підхід це якісно більш високий ніж простий предметний спосіб дослідження, це методологія наукового пізнання, що займає проміжне положення між філософською методологією і методами природно-наукового дослідження

Системний підхід – це перехід від пізнання окремого до загального, від однозначного до багатозначного, від абстрактного до конкретного, від одномірного до полімірного, від лінійного до нелінійного.

Системний підхід – це аспект, ракурс дослідження, що передбачає розгляд об’єкта як складного багатогранного,

різноякісного явища, зв’язки в якому забезпечують його цінність.

Застосування системного підходу сучасною наукою зумовлено наступними факторами:

1)               Високим рівнем накопичення наукової інформації в багатьох галузях знань;

2)               Необхідність комплексного дослідження суспільних державно-правових явищ;

3)               Необхідністю систематизації результатів наукового пізнання.

Тому системний підхід є однією з фундаментальних стратегій наукового дослідження. Маркарян Є.С.

Основна заслуга системного підходу полягає в наступному:

1)         Він дозволяє зберегти і розвинути принципи цілісності у вивченні певного державно-правового явища;

2)         Дозволяє охопити не тільки основні, а й супровідні явища другорядного порядку;

3)  Дозволяє установити та проаналізувати увесь цілісний процес виникнення та розвитку відповідного явища, встановити . його основні зв’язки, зони впливу тощо. Системний підхід є конкретним проявом у процесі наукового пізнання діалектичного закону всезагального зв’язку різноманітних явищ. Тому системне дослідження можливе тоді, коли об’єкт вивчений на конкретно емпіричному рівні, коли про нього накопичено достатньо знань і тільки тоді абстрагуючись від деталей можна уявити його собі як організовану цілісність. (Тіунова Л.Б.)

Таким чином системний підхід виконує одночасно дві функції:

1)                 Інтегруючу (дослідження в сукупності багатьох складників суміжних підсистем тощо)

2)                Диференціюючу (на основі існуючого досліджуваного явища, досліджуються його складові елементи, які раніше були невідомі або не брались до уваги дослідниками)

3. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ.

Синергетичний підхід виник завяякжйнергетині -науці, яка ґрунтується на врахуванні впливу випадковостей, що виникають на базі суспільної самоорганізації в умовах нестабільності і випливають з наявності великої кількості можливостей, виникнення передбачених факторів, додаткових труднощів у розвитку певних подій тощо.

Синергетичний підхід найменш розроблений сучасною наукою, як методологічна категорія, особливо у сфері юриспруденції.

Синергетичний підхід – це міждисциплінарний науковий напрямок, що вивчає процеси самоорганізації та хаотизації (випадковості, спонтанності і відхилення тощо) які знаходяться у нестійкому стані (знищення хмарочосів у СІЛА, фальсифікація виборів президента в Україні тогцо).

Синергетика відкриває інший бік світу:

а)   його нестабільність, не лінійність і відкритість, вразливість;

б)   дозволяє прогнозувати різні варіанти майбутнього;

в) дозволяє повернутись до забутих традицій, переосмислення, пере відкриття, окремих соціальних категорій;

г)    по новому осягнути людину та сферу її буття.

Интернет магазин Терра Органика представляет био продукты питания в Украине.